Regler for halv- og helparter

 • Aftale om halv- eller helpart sker ved tilmelding via Klubmodul. Ved tilmelding accepteres nedenstående betingelser. Tilmelding er kun gyldig efter forudgående aftale med underviser.
 • Der vælges hest i samråd med underviser. Underviser forbeholder sig dog retten til at tildele en anden hest uden varsel, enten permanent eller midlertidigt, f.eks. ved sygdom hos hest, eller hvis en anden hest/pony vurderes at være en bedre løsning eller match.
 • Partshaver har 1. prioritet til hest/pony ved holdundervisning, enetimer og ved rideskolens/klubbens aktiviteter (dog under hensyntagen til evt. anden partshaver).
 • Halvpart er inkl. 2 undervisningstimer/uge og selvstændig ridning fredag eller søndag, samt helligdage/ferier. Der vil max være 2 halvparter pr. hest/pony.
 • Helpart er inkl. 3 undervisningstimer/uge og selvstændig ridning fredag og søndag, samt helligdage/ferier.
 • Man booker sig på til ridning på partdage via et onlinedokument, som der gives adgang til, når man er tilmeldt part. Ligeledes vil der blive givet adgang til en facebookgruppe for halv- og helparter for partryttere og deres forældre.
 • Rideskolen forbeholder sig ret til at konvertere én helpart til to halvparter til d. 1. i måneden, såfremt der er større efterspørgsel, end der er heste til rådighed.
 • Deltagelse på springhold er mulig, såfremt underviser vurderer at man er øvet nok til dette og hesten i øvrigt er egnet til at deltage. Hvis begge halvparter deltager, springer man hver 2. uge.
 • Priser på parter er de til enhver tid gældende priser, der fremgår på www.dalby-rideklub.dk og klubmodul.
 • Partsaftale er personlig, dvs. KUN gældende for partshaver. Overdragelse, videresalg eller fremleje af part er derfor IKKE tilladt. Hvis partshaver er forhindret i længere tid, f.eks. pga. sygdom skal rideskolen kontaktes for en løsning. Det er IKKE tilladt at lave aftaler om andres ridning af part, hvis man selv er forhindret.
 • Man er forpligtet til at sørge for at pony/hest kommer ud af boksen fredag og/eller søndag ved FORNUFTIG ridning (max. 45 min.) eller på fold/i ridehal. Såfremt man er forhindret, aftaler man med andre parthavere vedr. udlukning på fold eller i hal.
 • Ved selvstændig ridning fredag og søndag/helligdage/ferier, må der IKKE rides alene i ridehallen, man rider min. sammen med én anden partrytter. Ridning må kun foregå i elevhal, i de tidsrum, som angives af rideskolen.
 • Man må ikke gå ture med sin hest/pony eller longere den. Al ridning og omgang med hest/pony er på eget ansvar.

Partshaveren forpligter sig til:
 • At sætte sig ind i og efterleve stedets vedtægter, reglementer, ordensregler og anvisninger, som kan findes på www.dalby-rideklub.dk under "DBR" og forhøre hos underviser i tvivlstilfælde. Forældre er forpligtede til at gennemgå reglerne med deres børn for at sikre at børnene er bekendte med reglerne.
 • At holde hestens seletøj rent og plejet min. 1 gang pr. uge og underrette underviser, hvis der er skade eller mangler ved udstyret.
 • At hesten bliver passet og plejet fagligt korrekt med strigling mv.
 • At behandle hesten ordentligt under ridning og ved øvrig håndtering. Hårdhændet behandling eller hård ridning accepteres ikke.
 • At kontakte underviser, hvis hesten har fået et sår eller lign.
 • At deltage og give en hjælpende hånd ved aktiviteter i rideklubben ved behov.
 • At der IKKE sættes andre op på ryggen af ponyen eller hesten i forbindelse med ridning i weekender og helligdage/ferier.
 • At opsamle hestepærer i ridehal under og efter ridning (og i den lille hal ved løse heste) og tømme trillebør ved behov.

Rideskolen påtager sig ansvaret for:
 • At afholde hestens normale udgifter i forbindelse med opstaldningen, herunder fodring, ormekur, dyrlæge, smed og klipning
 • At tilbyde partshaver en anden hest/pony midlertidigt ved sygdom hos hest/pony.
 • Rette fejl og mangler ved udstyr.

Opsigelse
Kontrakten løber på ubestemt tid og indtil den opsiges af én af parterne. Der er en måneds
opsigelsesfrist til d. 1. i en måned. Opsigelsen skal ske til underviser eller administrator. I tilfælde af partens væsentlige eller gentagne tilsidesættelse af regler eller misligholdelse, kan rideskolen dog opsige part uden varsel. Tilsidesættelse eller misligholdelse kan være (men er ikke begrænset til:) overtrædelse/tilsidesættelse af retningslinjer for brug af hesten, ordensregler for stedet, samt forsinkelse med betaling, afmelding af betalingskort eller manglende fornyelse af kortoplysninger i klubmodul.

Før øvrige vilkår henvises til "Handelsbetingelser" som fremgår af Klubmodul.